COVID-19 Datganiad

Cyngor Rhyng-ffydd Cymru

Mae arweinyddion Cyngor Rhyng-ffydd Cymru yn galw ar gymunedau ffydd Cymru i sicrhau na chaiff eu hadeiladau eu defnyddio ar gyfer addoliad cyhoeddus, na chyfarfodydd cyhoeddus, hyd nes y ceir canllawiau pellach am argyfwng Coronafeirws (COVID-19). Mae’r Cyngor Rhyng-ffydd, sy’n cynnwys y rhan fwyaf o gymunedau ffydd Cymru yn ei aelodaeth, yn cyhoeddi’r cais brys hwn yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth a’r cyngor a gynigir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hefyd yn tanlinellu’r arweiniad a’r cyfarwyddiadau sydd eisoes yn cael eu cyhoeddi gan y rhan fwyaf o arweinwyr cymunedau ffydd yng Nghymru. Mae canllawiau wedi’u cynnig ynghylch addoli yn y cartref neu drwy ddulliau cymwys eraill.

Yn y cyfnod heriol hwn, mae Cyngor Rhyng-ffydd Cymru yn annog cymunedau ffydd i feithrin ac amddiffyn eu gilydd, a’r rheini o’u hamgylch, drwy ddilyn y cyngor a gynigir gan Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn eu hymdrechion i ffrwyno lledaeniad COVID-19.

Dywedodd arweinwyr Cyngor Rhyg-Ffydd Cymru “Fel pobl ffydd, ni ddylem roi iechyd ein gilydd mewn perygl drwy gyfarfod yn groes i gyngor sy’n hysbys i ni. Ni ddylem beri risg i’r rhai yn y gymuned ehangach a allai ddod i gysylltiad â ni. Dylem chwarae ein rhan, heb gael ein gorfodi i wneud hynny, i sicrhau lles eraill a’n cymunedau.”

Kate McColgan (Cadeirydd)

Surinder Channa (Is-Gadeirydd)

Aled Edwards (Ysgrifennydd)

Saleem Kidwain (Trysorydd)

Tŷ Cymunedol, Casnewydd

gan Marilyn Priday

Mae Tŷ Cymunedol bob amser wedi gweld ei genhadaeth ei bod  gwasanaeth i’r gymuned.

Gweledigaeth y Parchedig Cyril Summer oedd y dylai’r eglwys fod yn ganolfan gymunedol lle roedd croeso i bawb ac y byddent yn dod o hyd i gyfeillgarwch, ‘lle cafodd pobl eu trin fel pobl bob amser’ (Summers, 1992).

Pan gymerodd Cyril, y Blaenoriaid ac aelodau o Dŷ Cymunedol y naid enfawr o ffydd i droi eu heglwys i Gristnogion yn ganolfan gymunedol i bawb, roedd y bobl a oedd yn byw o gwmpas yr eglwys yn wyn Cymreig yn bennaf. Bryd hynny roedd nifer y mewnfudwyr, yn yr ardal yr ydym bellach yn ei galw’n Maindee, yn fach ond yn tyfu’n gyson. Erbyn hyn, 2018, mae’r ardal yn amlddiwylliannol iawn ac mae tair ar hugain o ieithoedd yn cael eu siarad yn Ysgol Gynradd Maindee. Drwy gydol y datblygiad hwn mae Tŷ Cymunedol wedi parhau â’i genhadaeth ac mae hyn wedi golygu dod i adnabod pobl, gyda’u crefyddau a’u diwylliannau amrywiol.

Credwn fod gennym ganolfan lle gall pobl o bob-ffydd a ddim-ffydd deimlo eu bod yn cael eu croesawu, eu parchu, eu bod yn ddiogel ac yn derbyn gofal. Mae gennym lawer i’w ddysgu oddi wrth ein gilydd ac mae ein bywydau i gyd yn cael eu cyfoethogi gan yr amrywiaeth o ddiwylliannau a chrefyddau yr ydym yn eu bodloni o ddydd i ddydd. Rydym yn Wobr Aur Gwobr Gymunedol Peace Mala.

Mae cymaint o weithgareddau sy’n digwydd yn Tŷ Cymunedol yn dangos yr hyn rydym yn ei wneud i ‘Adeiladu Cymunedau Gofalgar Cryfach’. Mae llawer o’r gweithgareddau hyn yn cael eu rhedeg gan sefydliadau eraill sy’n llogi ein gofod. Fodd bynnag, rydym yn ceisio eu dwyn ynghyd â digwyddiadau.

 • Coffi a Laughs grŵp cyfeillgarwch i fenywod o bob ffydd a diwylliant; hefyd yn cefnogi ceiswyr lloches
 • Dostana – grŵp ar gyfer dynion Asiaidd
 • Prosiect Ieuenctid llwyddiannus, gyda chefnogaeth BBC Plant mewn Angen
 • Grŵp Aros a Chwarae – ar gyfer rhieni a phlant bach
 • Bwndeli – ar gyfer cyfeillio a darparu’r hyn sydd ei angen ar gyfer mamau sy’n geiswyr lloches a ffoaduriaid i’w cefnogi trwy feichiogrwydd a phan mae eu babanod yn ifanc iawn.
 • Clwb ar gyfer y rhai â golwg rhannol.
 • Grŵp canu Alzheimer
 • Dosbarthiadau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
 • Partïon ar gyfer rhai o’r grwpiau a’r digwyddiadau hyn fel dathliad y CCB o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 • Diwrnod Heddwch Blynyddol – ar gyfer Diwrnod Heddwch Rhyngwladol
 • Gŵyl Maindee – rydym yn cymryd rhan ynddi ac yn ei chefnogi
 • Sgyrsiau Rhyng-ffydd – mewn grwpiau merched eglwysig eraill ac ysgolion
 • Prosiect 1000 o leisiau – Marion Webber a Sue Mizon yn mynd i ysgolion a cholegau i siarad am ryng-ffydd, gan ddod ag ethos Peace Mala i’r Ysgolion Cynradd. Gwnaed gwaith anhygoel gyda thair ysgol: cyfweld, celf, barddoniaeth ac ati.
 • Grŵp Rhyng-ffydd Casnewydd – ymweld â mannau addoli eraill.
 • Cwilt Straeon Maindee – prosiect amlddiwylliannol go iawn, dan Marion Webber, sy’n rhan o arddangosfeydd yn Amgueddfa’r Castell yn y Fenni, yn dathlu Menywod Sir Fynwy yn gwneud gwahaniaeth. (Fe enillon ni wobr Epig Cymru i Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru am hyn. Fe wnaethon ni hefyd ddod yn ail yn y DU am amrywiaeth.)
 • Aelodaeth o gyfarfod Cyngor Rhyng-ffydd Cymru a Chyfiawnder Hiliol Cytûn.
 • Hwyluso’r defnydd o’r capel – ar gyfer pedwar grŵp addoli Cristnogol o Ethiopia / Eritrea, y Caribî, Slofacia a Rwmania.
 • Yn cynnal Grŵp Myfyrdod Bahá’s a Sufi yn drymio yn rheolaidd.
 • Yn cynnal partïon pen-blwydd, bedyddio, partïoedd priodas Mendhi.
 • Cynnal digwyddiad canu carolau rhyngwladol.

Am y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi cael arian gan y Loteri Treftadaeth i wneud hanes o Dŷ Cymunedol (a ddechreuodd gydag y Forward Movement Church yn 1900.) Mae ein Canolfan Gymunedol yn 50 oed ym mis Mai 2019.

Mae wedi bod yn waith caled i bob un ohonom, yn enwedig y bobl sy’n ymwneud yn uniongyrchol. Byddai’n brosiect i wirfoddolwyr. Fe’i gelwid yn ‘1000 Voices’ ac mae’n arwydd o’r nifer o bobl y mae Tŷ Cymunedol wedi dylanwadu arnynt dros y blynyddoedd. Dywedodd ychydig o ddynion ifanc Mwslimaidd yng Nghasnewydd wrthym yn eu cyfweliadau sut roedd y gwaith ieuenctid yn y Tŷ Cymunedol yn eu cadw ar y llwybr cywir. Mae hyn wedi bod mor dda i’w glywed.

Mae’r ffotograffau yn dangos ein Digwyddiad Heddwch ym mis Medi 2018 ar gyfer Diwrnod Heddwch Rhyngwladol. Ynddo fe wnaethom ddathlu dod i ddiwedd ein prosiect. Nid yw’n gyflawn o hyd, ond rydym bron â bod yno. Bydd yna stori ddigidol ond hefyd mae ein holl ffotograffau, cyfweliadau, straeon ac ati yn cael eu llwytho i fyny i Gasgliad Pobl Cymru fel y byddant ar gael ar gyfer ymchwil yn y blynyddoedd i ddod.

Roedd y digwyddiad hwn yn nodweddiadol, gyda phobl sy’n defnyddio’r ganolfan gymunedol yn dod ynghyd i ddathlu ein hamrywiaeth. Rydym bob amser yn canu ac rydym hefyd yn goleuo canhwyllau gyda gweddïau ar gyfer gwahanol grefyddau.

Ers 2013 mae’r ganolfan gymunedol wedi’i rhedeg fel ymddiriedolaeth elusennol. Ar hyn o bryd mae ein Cadeirydd yn fod Bahái, mae gennym dri Mwslim, tua chwech o Gristnogion ac un neu ddau o ddim-ffydd ar ein bwrdd (ymddiriedolwyr ac cynghorwyr). Mae ein gweinyddwr yn fod Bahái. Cenhedloedd Unedig bychain yw’r Tŷ Cymunedol a dyna sut yr ydym yn ei hoffi.